TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Stimulentul educational (tichete de grădiniță)

Baza legala de acordare

 • LEGEA nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completarile ulterioare
 • HOTĂRÂREA nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completarile ulterioare

Beneficiază de stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, copiii din familii defavorizate, cetățeni români, care au domiciliul sau reședința în România, în vederea creșterii accesului la educație al acestora.

Stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, fără domiciliu sau reședință și/sau fără locuință, denumiți persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.

Beneficiază de stimulent și copiii din familii defavorizate care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:

 1. sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române; 
 2. sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție;
 3. sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii.

Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniță este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Dreptul la stimulentul educațional se acorda începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește critetriile de eligibilitate, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță.

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învațământul preșcolar, în perioada septembrie - iunie.

Criterii de eligibilitate:

 1. copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 2. venitul lunar pe membru de familie este de până la nivelul venitului minim garantat pentru o persoană, prevăzut de Legea nr.416/2001 privin venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (248 lei)

Documente necesare 

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea stimulentului educațional conform Legii 248/2015 ( vor fi prezentate si actele in original pentru conformitatea copiilor)

 • dovada înscrierii la gradiniță a copilului pentru care se solicita tichetul
 • copie acte de identitate , ori certificate de nastere pentru toti membrii familiei ,
 • copie certificat de cãsãtorie -copie hotãrâre judecãtoreascã de divorț ( dacã este cazul )
 • hotãrâre de încuviințarea adopției, de încredințare sau plasament
 • decizie de numire ca tutore sau curator ,
 • certificat de încadrare în categoria persoanelor cu handicap
 • copie contract locuintã
 • adeverințã eliberatã de angajator cu venitul net și mențiunea dacă primește sau nu bonuri de masa (valoarea lor) inclusiv pentru cei angajați cu convenție civilă
 • pentru șomeri - talon de platã a indemnizației de șomaj
 • pentru pensionari - cupon de pensie
 • 1 dosar cu sina

Acte ce se completeazã la depunerea dosarului:

Condiții :

 • Actele se depun până la data de 30 aprilie a anului scolar
 • Venitul net pe membru sub 284 lei
 • Orice modificare de venit sau component a familiei se anunță în termen de 15 zile

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00