TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - 06.01.2022 - Concurs 2 posturi vacante

Direcția de Asistenţă Socială Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, după cum urmează:

 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Economico-Financiar și Administrativ, Compartiment financiar-contabilitate, administrativ;
 2. Consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment resurse umane și comunicare, registratură și relații cu publicul.

Condiții de desfășurare a concursului:

 1. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 2. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu;
 3. Proba scrisă: 07.02.2022, ora 1000, la sediul Centrului social de zi pentru copii aflaţi ȋn situaţii de risc social, str. Parcul Tineretului,  nr. 4;
 4. Interviul va avea loc ȋn maximum 5 zile de la data afișării rezultatelor de la proba scrisă. Acesta va fi susținut doar de acei candidați care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.
 5. Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 06.01.2022 – 25.01.2022 (de luni până joi în intervalul orar 08:00-16:00, vinerea în intervalul orar 08:00-13:00) la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani din str. Săvenilor nr. 12 și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
  • formularul de înscriere tip (Anexa 1 - Formularul de înscriere tip);
  • curriculum vitae, model comun european (Anexa 2 - Curriculum Vitae);
  • act de identitate – copie;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței[i] eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (Anexa 3 - Adeverință vechime);
  • cazierul judiciar**;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului***;
  • declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Documente anexate:

 

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00