TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunţ concurs recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de bucătar la Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

Direcția de Asistenţă Socială Botoşani, cu sediul în municipiul Botoșani, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului contractual de bucătar, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și cu respectarea prevederilor Cap. I art. VII alin. (3) din O.U.G nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidarea fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, după cum urmează:

 1.  Denumirea postului: bucătar la Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani;
 2. Numărul de posturi: 1, normă întreagă, perioadă nedeterminată, timp de lucru: 8 ore zi/40 săptămână;
 3. Nivelul postului: execuție.

Condiții generale: conform art. 15 din H.G nr. 1336/2022 poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Studii: gimnaziale (8 clase);
 • Certificat de calificare profesională în meseria de bucătar;                        
 • Certificat de absolvire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă valabil la data concursului sau adeverință care să ateste faptul că s-a absolvit programul de instruire privind noțiunile de igienă – Modulul I-II;    
 • Vechime: nu este necesară.

Documente anexate:

Arhiva - anunturi posturi scoase la concurs

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00