TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Venit minim garantat

Baza legală de acordare

 1. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HG nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 3. Ordin nr. 1474/06.05.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011
 4. Legea 292/20.11.2011 asistenţei sociale.

Condiţii de acordare

Ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate şi ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă, evaluate prin ancheta socială, precum şi prin alte instrumente specifice.

Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.

Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile legii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;
 2. sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
 3. sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Cuantum

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă ISR a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 LEI.

Nivelurile pentru VMG sunt următoarele:

 1. 142 lei pentru o singură persoană; 
 2. 255 lei pentru familia formata din 2 persoane;
 3. 357 lei pentru familia formata din 3 persoane;
 4. 442 lei pentru familia format[ din 4 persoane;
 5. 527 lei pentru familia format[ din 5 persoane;
 6. 564 lei pentru familia formata din 6 persoane;
 7. 600 lei pentru familia formata din 7 persoane;
 8. 637 lei pentru familia formata din 8 persoane;
 9. 673 lei pentru familia format[ din 9 persoane;
 10. 710 lei pentru familia formata din 10 persoane.

De la 01 ianuarie 2014 se adaugă câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane care fac parte din familie.

Acte necesare:

 1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social (anexa 1 la NM); În situația în care solicitarea dreptului la ajutorul social se face ulterior stabilirii dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei sau a jutorului pentru incalzirea locuintei se va completa cerere de modificare a cererii de acordare (anexa 1a la NM)
 2. Acte doveditoare privind componenţa familiei:
  • Pentru cetăţenii români
   1. B.I. - buletin identitate
   2. C.I. - carte de identitate
   3. C.I.P - carte de identitate provizorie
  • Pentru cetăţenii străini sau apatrizi
   1. C.I. - carnet de identitate
   2. L.S.T. - legitimaţie de şedere temporară
   3. D.I. - document de identitate
 3. Certificate de naştere ale copiilor (după caz);
 4. Certificat de căsătorie (după caz) ;
 5. Certificat deces (după caz);
 6. Hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (după caz);
 7. În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărâre judecătorească privind pensia de întreţinere;
 8. Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului (după caz),
 9. Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (după caz);
 10. Mandatul poştal în care se specifică cuantumul pensiei de întreţinere;
 11. Actul din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 12. Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere (după caz) ;
 13. Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 14. Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională;
 15. Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar ; 
 16. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local din care să rezulte bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate;
 17. În cazul persoanelor singure/familiilor care au reşedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza municipiului Botoşani, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităţi pe cont propriu)
 18. Talon şomaj;
 19. Talon alocaţie de stat pentru copil;
 20. Adeverinţa de elev ; 
 21. Talon pensie sau Decizie pensie;
 22. Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
 23. Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
 24. În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
 25. În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au obligația să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.

Modalităţi de plată

Plata drepturilor pentru ajutorul social se asigură de către Agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a municipiului Botoşani, prin decizia directorului executiv, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.

Emiterea deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale are la baza dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de cererea tip, certificată de primar şi de copia fişei da calcul.

Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social, primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe baza de borderou, dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, copia cererii şi declaraţiei pe propria răspundere certificată de primar şi copia fişei de calcul.

Unde se depune dosarul

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea venitului minim garantat (anexa nr.1) însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, str. Săvenilor nr.12 din municipiul Botoşani.

In situația în care la solicitarea acestui drept beneficiati deja de dreptul la alocatie de sustinere se va completa cererea de modificare (anexa 1 a)

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00