TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Venit minim de incluziune

Baza legală de acordare

 1. Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HG nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;
 3. Legea 292/20.11.2011 asistenţei sociale.

Condiţii de acordare

Venitul Minim de Incluziune reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

Beneficiază de reglementările prezentei legi familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România.

     Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, denumite în continuare persoane fără adăpost, beneficiază de venit minim de incluziune numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

    Beneficiază de venit minim de incluziune şi familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;
 2. b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecţie în condiţiile legii;
 3. c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii. 

VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

 1. ajutor de incluziune - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la 9 alin. (3) lit. a) din Legea nr.196/2016, pentru asigurarea necesităţilor zilnice de viaţă;
 2. ajutor pentru familia cu copii - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la 9 alin. (3) lit. c) din Legea nr.196/2016, care au în întreţinere unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului şi stimulării participării acestuia în sistemul de educaţie; 

Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie îndeplinite următoarele condiții generale:

 1. Veniturile sunt insuficiente pentru a asigura un nivel de trai minim.
 2. Venituri nete lunare ajustate realizate in luna anterioara depunerii cererii
  1. Pentru acordarea ajutorului de incluziune, veniturile nete lunare ajustate de până la 275 lei, respectiv până la 400 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani,.
  2. Pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii, veniturile nete lunare ajustate de până la 700 lei.

   Formula de calcul al venitului net ajustat este următoarea:   Vaj = Vt / Dfam,         unde:

    - Vt reprezintă venitul total al familiei/persoanei singure, la care, după caz, se aplică reducerea prevăzută la art. 11 lit. a) din lege ( 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, nu se iau in calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei);

    - Dfam reprezintă dimensiunea familiei , care NU REPREZINTA numarul persoanelor din familie, ci se calculează folosind coeficientii de de echivalență stabiliti conform prevederilor art. 9  alin (2) din Legii nr.196/2016 privind Venitul Minim de Incluziune si anume:

 1. 1- pentru persoana singura sau pentru un singur membru de familie
 2. 0,5- pentru fiecare persoana in plus, adult sau copil.

    Exemplu: pentru familia compusa din 4 persoane, Dfam se stabilește astfel:

 • numar persoane = 4, (din care 2 adulti si 2 copii);
 • Dfam = suma coeficientilor de echivalență = 1+0,5+0,5+0,5=2,5

Cuantum

          Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin. (2) din legea nr.196/2016, care se stabilesc în funcţie de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate realizate de familie în următoarele limite:

 1. a) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 275 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;
 2. b) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 400 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani;
 3. c) pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 700 de lei inclusiv.

 Stabilirea cuantumului ajutorului de incluziune 

    Pentru componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul de incluziune, cuantumul maxim al acestuia este de 275 lei/lună, cu excepţia persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, în cazul căreia cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 400 de lei/lună. 

    Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune care poate fi acordat se calculează în funcţie de numărul membrilor familiei, pornind de la valoarea de referinţă reprezentată de cuantumul maxim lunar, la care se aplică coeficienţii de echivalenţă.

    Suma aferentă ajutorului de incluziune se stabileşte ca diferenţă între nivelul cuantumului maxim al ajutorului de incluziune, calculat pentru întreaga familie sau persoana singură, şi nivelul veniturilor nete lunare realizate de familie sau de persoana singură în luna anterioară solicitării dreptului. 

   Cajinc=(Cmax-Vaj)*Dfam 

     Dacă din calculul prevăzut rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

În cazul persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, limita venitului net lunar ajustat prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. a) şi cuantumul maxim al ajutorului prevăzut la art. 15 se stabilesc la 400 de lei. 

Stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii 

     Componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul pentru familia cu copii se acordă în funcţie de nivelul venitului net lunar ajustat şi numărul de copii din familie.   

   1) Pentru familia (biparentala) beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:

 1. 107 lei, pentru familia cu un copil;
 2. 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
 3. 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
 4. 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi. 

    (2) Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:

 1. 120 de lei, pentru familia cu un copil;
 2. 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
 3. 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
 4. 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi. 

    (3) Pentru familiile (biparentale) care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:

 1. 85 de lei, pentru familia cu un copil;
 2. 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
 3. 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
 4. 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi. 

    (4) Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:

 1. 110 lei, pentru familia cu un copil;
 2. 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
 3. 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
 4. 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.

Acte necesare:

 1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (anexa 1 la NM) În situația în care apar modificari ale componentei familiei sau a veniturilor realizate,in familia beneficiarului de venitul minim de incluziune se va completa DECLARAŢIE pe propria răspundere privind modificările intervenite în componenţa familiei şi/sau veniturile acesteia (anexa 5 la NM)
 2. Acordul privind colectarea datelor personale (anexa 10)
 3. Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
 4. Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit (anexa 8 la NM)
 5. Acte doveditoare privind componenţa familiei si veniturile realizate:
  • Pentru cetăţenii români
   1. I. - buletin identitate
   2. I. - carte de identitate
   3. I.P - carte de identitate provizorie
  • Pentru cetăţenii străini sau apatrizi
   1. I. - carnet de identitate
   2. S.T. - legitimaţie de şedere temporară
   3. I. - document de identitate
  • Certificate de naştere ale copiilor (după caz);
  • Certificat de căsătorie (după caz) ;
  • Certificat deces (după caz);
  • Hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (după caz);
  • În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărâre judecătorească privind pensia de întreţinere;
  • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului (după caz),
  • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (după caz);
  • Mandatul poştal în care se specifică cuantumul pensiei de întreţinere;
  • Actul din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
  • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere (după caz) ;
  • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
  • Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională;
  • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar ;
  • Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local din care să rezulte bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate;
  • În cazul persoanelor singure/familiilor care au reşedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza municipiului Botoşani, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităţi pe cont propriu)
  • Talon şomaj;
  • Talon alocaţie de stat pentru copil;
  • Talon pensie sau Decizie pensie;
  • Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
  • Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
  • În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
  • În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

Calculul orelor pentru efectuarea de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor de incluziune, a activitatilor sau lucrarilor de interes local

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au obligația să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local. 

                        Nr. de ore aferente salariului minim brut pe ţară garantat în plată x cuantumul  

                        ajutorului de incluziune

Nr. de ore = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 de muncă       Nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, aprobat prin HG la

                       data la care se solicită dreptul la ajutorul de incluziune

 

Modalităţi de plată

Plata drepturilor pentru venitul minim de incluziune se asigură de către Agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a municipiului Botoşani, prin decizia directorului executiv, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.

Emiterea deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale are la baza dispoziţia primarului privind acordarea dreptului.

Unde se depune dosarul

Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (anexa 1 la NM) însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la sediul Directiei de Asistenţă Socială, str. Săvenilor nr.12 din municipiul Botoşani.

IMPORTANT!!!! Nu pot beneficia de venit minim de incluziune persoana singura sau familia pentru care cel putin un membru din familie detine un bun cuprins in Anexa nr.4 la NM - Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune

 

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00