TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunţ concurs recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de coordonator magazin social din cadrul proiectului "FSE ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din municipiul Botoșani, cod MySMIS 2014+ 155550"

Direcția de Asistenţă Socială Botoşani, cu sediul în municipiul Botoșani, în calitate de Partener I în cadrul proiectului "FSE ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din municipiul Botoșani, cod MySMIS 2014+ 155550", în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și H.G. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea condițiilor de înființarea a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, după cum urmează: 

- Coordonator magazin social – 1 post, asimilat COD COR 142007 – Șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, durată determinată - de 9 luni, normă întreagă 8h/zi, 40h/săptămână.

Condiții generale în vederea participării la concurs, conform art. 15 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice coroborat cu art. 542 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

  1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice prevăzute în cererea de finanțare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:

  • Educație solicitată: studii superioare de licență - 3 ani;
  • Experiență solicitată: experiență profesională specifică - 3 ani;

Competențe solicitate: comunicare interpersonală, bun organizator, lucru în echipă.

 

Documente anexate:

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00