TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Creșa Municipală

Creșa Municipală are sediul în str.Aleea Elie Radu nr.38, municipiul Botoşani şi este unitate de asistenţă socială fără personalitate juridică care functionează ca structură cu administrare unică in cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoșani.

Baza legala de acordare

 1. Legea nr.292/2011 - Legea asistenţei sociale
 2. Legea nr.263/2007 privind organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare
 3. HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară
 4. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 5. HG nr.118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
 6. Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi. 
 7. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 8. Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 9. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Cresa este un serviciu de interes local, specializat în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor de varsta anteprescolara.

Grupele de copii în creșa municipală sunt constituite eterogen, din copii de vârste diferite.

Programul de funcționare al creșei este de luni până vineri, în intervalul orar 6.00 - 20.00.

Creșa municipală funcționează pe tot parcursul anului. Creșa își poate întrerupe funcționarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanță pe timpul verii, precum și în perioada sărbătorilor legale. Perioada de vacanță se stabilește în urma consultării comitetului de părinți și se afișează de către conducerea creșei la loc vizibil părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii acesteia.

Serviciile se oferă în baza unui contract de servicii sociale, încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului şi conducerea unităţii, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.

Beneficiarii serviciilor acordate de creșa municipală sunt copiii cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in municipiul Botosani, cu varsta cuprinsa intre 3 luni și 4 ani dar si copiii cetatenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau resedinta stabilite in municipiul Botosani potrivit legii, precum si copiii cetatenilor straini aflati temporar pe teritoriul municipiului Botosani.

Înscrierea copiilor în creșa municipală se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile.

Cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca parintii/reprezentantii legali, care solicita inscrierea copiilor in cresa, sunt:

 1. Domiciliul stabil sau reședință pe raza municipiului Botosani
 2. Calitatea de angajat/elev/student sau de persoană aflată in cautarea unui loc de munca, dovedită cu acte justificative (adeverință eliberată de angajator/unitatea de învățământ/AJOFM)

Dacă numărul solicitărilor depășește numărul locurilor disponibile la un moment dat, se aplică următoarele criterii de prioritate:

 1. Copil încadrat în grad de handicap mediu sau accentuat, dacă certificatul de încadrare este însoțit de recomandarea medicului de familie privind frecventarea colectivității
 2. Copil provenit din familie monoparentală sau alte cazuri sociale confirmate prin ancheta socială efectuată compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Intervenții în Situații de Urgență.

Actele necesare inscrierii copiilor in creșa municipală sunt:

 1. cerere de inscriere
 2. copie de pe certificatul de nastere al copilului
 3. copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de nastere ale fratilor minori si, dupa caz, copie a hotararii/sentinei de plasament sau a sentintei de incredintare in vederea adoptiei
 4. adeverinta de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali
 5. adeverinta de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca respectivul copil este clinic sanatos
 6. fisa imunizarii, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate
 7. analize medicale: examen coproparazitologic, exudat faringian pentru copil,
 8. adeverinte medicale pentru ambii parinti

Cu 24 - 48 de ore inainte de a incepe frecventarea unitatii, părintele trebuie să prezinte avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului. Ulterior, avizul epidemiologic se prezinta si in cazul absentei copilului din unitate pentru o perioada mai mare de 3 zile.

Părinţii/Reprezentantul legal al copilului au/are următoarele obligaţii:

 1. să comunice reprezentanţilor unităţii în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară orice informaţii cu privire la starea de sănătate a copilului, precum şi informaţii necesare dezvoltării armonioase a copilului; 
 2. să respecte regulamentul intern al unităţii în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară;
 3. să achite contribuţia lunară, care reprezintă contravaloarea alocației zilnice de hrană, pentru copilul/copiii înscris/înscrişi la unitatea în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară potrivit prevederilor prezentului regulament.

Parintii/Reprezentantii legali ai caror copii beneficiaza de servicii in cadrul cresei sunt obligati la plata unei contributii lunare care se stabileste in functie de numarul efectiv de zile de prezenta a copilului la programul zilnic.

Scoaterea copilului din evidenta unitatii care ofera servicii de educatie anteprescolara se face in urmatoarele situatii:

 1. in cazul unor afectiuni cronice, la recomandarea medicului
 2. in cazul in care copilul absenteaza 4 saptamani consecutiv, fara motivare ;
 3. la cererea parintelui sau a reprezentantului legal al copilului.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00