TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Ajutoare de urgenţă

Baza legală de acordare

 • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • HCL nr. 195/24.08.2016 privind modificarea HCL nr. 411/31.10.2006 privind stabilirea situaţiilor, modalităţilor şi cuantumurile ajutorului de urgenţă şi al ajutorului de înmormântare acordat în temeiul art.28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de acordare

Ajutoarele de urgenţă se acordă familiilor sau persoanelor care se afla în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, înhumarea persoanelor fără susţinători legali, precum si a altor situaţii deosebite stabilite prin lege.

Documente necesare în vederea obţinerii ajutoarelor de urgenţă:

 1. cerere a unui membru de familie sau a persoanei singure ;
 2. copie acte de identitate a persoanei solicitante şi după caz a tuturor membrilor familiei ;
 3. proces verbal de constatare a consecinţelor datorate calamităţilor naturale, incendiilor , accidentelor după caz ;
 4. adresă din partea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Botoşani în cazul repatrierii rămăşitelor pământeşti ale cetăţenilor români cu ultimul domiciliu pe raza municipiului Botoşani care au decedat în afara graniţelor ţării ;
 5. dovezi privind suportarea cheltuielilor cu repatrierea ;
 6. acte de venituri în funcţie de ocupaţia solicitantului şi a membrilor de familie
 7. certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe pentru persoanele majore ;
 8. adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru veniturile obţinute din activităţi desfãşurate conform OUG 44/2008 ;
 9. copie certificat de deces după caz .

Documente necesare în vederea obţinerii ajutoarelor de înmormântare:

 1. cerere pentru acordarea ajutorului de înmormântare ;
 2. copie acte de identitate a persoanei solicitante ;
 3. certificatul de deces, în original şi în copie ;
 4. acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator ;
 5. dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Modalităţi de plată

Ajutorul de înmormântare se acorda în bani doar pentru beneficiarii de venit minim garantat.

Ajutorul de urgenţă ( în funcţie de situaţie) se acordă în bani/în natură pe baza Dispoziţiei primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta care are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială din municipiul Botoşani, prin care se certifica situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se afla familiile ori persoanele singure.

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă se suportă din bugetele locale.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00